Pite havsbad är troligen Piteå mest kända varumärke. Det har placerat vår kommun på turistkartan och bidragit till kommunens utveckling på ett sätt som är svårt att värdera.

Men utvecklingen har inte varit bekymmersfri genom åren och är inte heller det idag. Nu handlar debatten om den så kallade naturiststranden. Låt oss först reda ut begreppen. Det här handlar om två frågor, plats för nakenbad och utökning av området med campingplatser.

LÄS ÄVEN: Nudistbadet i Piteå kan försvinna

Artikelbild

Sista tiden har det varit många insändare om strandområdet ute vid Pite havsbad.

LÄS ÄVEN: Boende säger nej till fler husvagnsplatser

LÄS ÄVEN: Hoppas alla kan samsas

Själva strandremsan i fråga är idag ett område reserverat för nakenbad. Det finns ett knappt 100-tal av dessa i Sverige idag. Området är inte avskilt från stranden i övrigt. Även om det i allt väsentligt fungerar bra så ger detta varje sommar upphov till ett antal klagomål från människor i området som tycker att de som väljer att bada nakna uppträder på ett sätt som uppfattas som opassande. Vi tycker att det ska finnas plats för naturister i Piteå och när frågan nu aktualiserats så finns skäl att överväga placeringen av naturistbadet. Detta bör enligt vår mening göras oaktat frågan om campingområdets storlek då campingen redan idag gränsar direkt mot området för nakenbad.

LÄS ÄVEN: Bevara stranden

Artikelbild

| Flygbild över Pite havsbad. Strandbiten det handlar om ligger längst upp i vänstra hörnet.

LÄS ÄVEN: Stranden tillhör inte bara de med husvagn

LÄS ÄVEN: Låt enfalden triumfera

LÄS ÄVEN: Det är dags att skrota planerna

LÄS ÄVEN: Bevara den vackra naturstranden

Utökning av campingområdet, som handlar om området ovanför själva strandremsan, har i dagarna blivit ett ärende för kommunen att ta ställning till. Om campingområdet ska utökas så krävs en planändring då området idag inte är detaljplanerat. Det arbetet kommer att följa kommunens väl definierade planprocess.

Planläggning med detaljplan syftar till att garantera att mark används till de ändamål som de är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Hela processen syftar också till att alla intressenter ska ha möjlighet att komma till tals och att inkomna synpunkter vägs samman på ett rättssäkert sätt.

Vi har full förståelse för den upprördhet som flera insändare gett uttryck för, men vi måste också ta ansvar för ett helhetsperspektiv. Boendes önskemål och intressen måste vägas mot turistbranschens intressen och utvecklingsbehov. Bägge måste värnas för att Piteå ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt och det är vårt ansvar.

Anders Lundkvist (S)

Kommunalråd Piteå

Helena Stenberg (S)

Kommunalråd Piteå