När landstingen och kommunerna måste spara och rationalisera för att klara vård och omsorg kommer allt fler människor komma i kläm. För att klara budgetar måste det sparas och någonstans ifrån ska pengarna tas.

Då är det lätt att prioritera bort sådant som i en förlängning kan stå samhället dyrt.

Visst går det att ta bort att dra in vårdplatser för att andra verksamheter ska kunna bibehållas på oförändrad nivå. Risken är ändå att sjuka och gamla drabbas när den viktiga kommunsektorn och landstingssektorn över lag ökar sina sparbeting för att klara balanskraven i sina budgetar.

Pensionärerna tillhör inte de grupper som haft den bästa ekonomiska utvecklingen de senaste åren. Särskilt de pensionärer som bara har folkpension, pensionstillskott eller en låg ATP.

Pensionerna skrivs i bästa fall upp efter inflationen och när den är låg blir höjningarna marginella. I år handlar om mindre än hundra kronor. Samtidigt har hyror höjts och bostadsbidragen försämrats.

Kostnader för vård och omsorg stigit.

Det är ingen liten grupp det handlar om. De ekonomiskt svagaste pensionärerna beräknas uppgå till minst 300 000 personer. Människor som har varit med och bygt upp vårt samhälle, men som nu tvingas vända och vrida på slantarna för att få ekonomin att gå ihop.

I den gruppen uppgår dessutom andelen kvinnor till närmare 90 procent. Risken att bli fattig efter pensioneringen är 50 procent större för kvinnor än för män.

Många pensionärer i den här gruppen ställer sina förhoppningar till Socialdemokraterna och tillhör ofta partiets trognaste väljare. När andra fått hyggliga reala lönehöjningar borde pensionärsgruppen få motsvarande tillskott, men det verkar ta tid att kompensera de svagaste pensionärsgrupperna.

Nu ska erkännas att det åter har satsas resurser på de äldres välfärd.

Då handlar det framförallt om högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen och tandvården. Det förra utmärkt, det andra en reform som är otillräcklig, men i bästa fall ett steg i rätt riktning.

Om högkostnadsskyddet också kopplades till någon form av priskontroll för tandvården vore ytterligare mycket vunnet.

Förutom att pensionerna för de sämst ställda pensionärerna måste skrivas upp finns en rad åtgärder som måste till för att våra äldre ska få en tryggare tillvaro. Det behövs ytterligare resurser till sjukvården och äldreomsorgen.

Trots att antalet äldre ökat kraftigt det senaste decenniet har inte antalet anställda inom äldrevård och hemtjänsten ökat i motsvarande takt.

Vi vet också att antalet personer över 85 år fortsätter att öka snabbt . Idag uppgår 85-åringar och äldre till minst 250 000.

Även om äldre människor idag är friskare än de var för bara 15-20 år sedan, och även om de medicinska framstegen varit stora, är det ofrånkomligt att vårdbehoven i samhället ökar. Nya resurser måste till för att klara detta.