De flesta barn och ungdomar i Sverige får en bra start i livet. Men det finns barn som växer upp under extremt tuffa villkor.

Varje år vistas cirka 3 000 barn i skyddat boende, som medföljande till vårdnadshavare som utsatts för våld, hot eller övergrepp. De har sett saker och ting som inget barn borde behöva se – och de har i många fall själva blivit utsatta för våld från en nära anhörig.

Det krävs ingen större fantasi för att inse vad det innebär. Forskningen visar helt riktigt också att våldet påverkar barnens både psykiska och fysiska hälsa.

Skolprestationerna blir sämre. Självskadebeteende och kriminalitet följer ofta i spåren av den trassliga uppväxten.

Under det senaste året har S-riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, haft regeringens uppdrag att utreda rättigheterna för barn som befinner sig i skyddat boende.

I förra veckan överlämnade han sitt slutbetänkande till statsrådet Åsa Regnér (S). Det har fått titeln ”Ett fönster av möjligheter” och innehåller en hel katalog med förslag.

Bland annat konstaterar Lundh Sammeli att stödet till barnen i skyddat boende brister och i vissa fall är obefintligt. Skillnaderna mellan kommunerna är stora.

Eftersom barnen betraktas som medföljare till en vårdnadshavare får de inget eget beslut. Barnen utreds inte alltid och sker det får barnet sällan några insatser. Inte heller följs barnet upp under eller efter vistelsen.

”Utredningen har sett att det behövs en rad åtgärder för att barns rättigheter ska tillgodoses. Till exempel saknas enhetliga krav för skyddat boende, bristande samverkan leder ofta till att barnet blir utan skolgång och det saknas rutiner för att säkerställa barnets behov av vård”, säger Lundh Sammeli.

Utredningen föreslår i korthet följande:

- Att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn får tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare.

- Att kommunernas socialnämnd ska fatta beslut även vad gäller de barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende. Socialnämnden ska verka för att barnet får god vård, lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som barnet behöver. Socialnämnden ska noga följa vården av de barn som vistas i ett skyddat boende, bland annat genom regelbundna personliga besök i boendet och enskilda samtal med barnet. Barn som placeras i skyddat boende ska följas av en särskilt utsedd socialsekreterare.

- Att ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Boendet ska ha tillgång till personal dygnet runt som, utan dröjsmål, kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

- Att boendet ska bemannas med personal som har kunskap om barns behov och rättigheter samt med medarbetare med specifikt ansvar för barn. Kontroll i belastnings- eller misstankeregistret ska göras inför anställningar i skyddade boenden som tar emot barn.

- Att bedriva skyddat boende ska framöver vara tillståndspliktig med godkännande från IVO (Inspektionen för vård och omsorg.)

Det är insatser som kommer att kosta en slant för skattebetalarna på kort sikt. Men på längre sikt är det en investering som har förutsättningar att bli lönsam för hela samhället. I dag får Sverige betala ett högt ekonomiskt och socialt pris för alla barn som far illa och får en dålig uppväxt.