REPLIK

Med anledning av insändaren "Piteå kommun satsar hela tiden på skolan" (4/2)

Jag tackar för att ni tar er tid att komma med replik, Ken Åman och Helena Stenberg. Det som inte går ihop för mig är dock följande: "Vi måste också vara medvetna om att det finns en gräns för när effektiviseringar övergår till besparingar men där är vi inte, som skribenten påstår. Kärnverksamheten vill och ska vi värna då den är lagstadgad och regleras därigenom." 

Jag hänvisar till beslutet om internbudgeten för 2020: ”Även om åtgärder vidtagits under budgetåret 2019 för att minska verksamhetens kostnader utgör de ekonomiska ramarna för 2020 inte tillräcklig volym för att vidmakthålla den verksamhet som idag bedrivs”. Vidare framgår det även av internbudget följande ”att cirka 11,7 mkr behöver omfördelas inför år 2020 för att nå en budget i balans."

Ni åsyftar till att det inte görs besparingar inom verksamheten i Piteå, detta gör att jag ställer jag mig ytterst frågande till ert uttalande då den fastslagna internbudgeten lyfter bland annat följande: 
* att BUN gett förskolan i Piteå en nettobesparing motsvarande cirka 600 000 kronor, vilket motsvarar i genomsnitt cirka 50–70 000 per rektor.
* att BUN gett grundskolan i Piteå en nettobesparing motsvarande cirka 2 100 000 kronor vilket motsvarar i genomsnitt cirka 50–70 000 kronor per rektor. 
* att BUN gett fritidshemmen i Piteå en nettobesparing motsvarande cirka 1 000 000 kronor.
* att BUN gett gymnasiet (Strömbacka) en nettobesparing motsvarande cirka 2 700 000 kronor.

Jag kan förvisso hålla med om det genom åren har satsats på elever i behov av särskilt stöd, men vi vet att när det görs nedskärningar och besparingar i skolan (i likhet med ovan) är det just elever i behov av särskilt stöd som drabbas hårdast. 
För att inte tala om pedagoger och rektorer som får jobba hårdare för att klara av att få verksamheten att gå runt utan möjligheten till de resurser som de i praktiken behöver. 

Innebär även att verksamheter använder sig av kommunens elevhälsa. Jag kan i likhet med fackets yttrande till nämnden lyfta det faktum att i Piteå ligger vi betydligt lägre per elev inom elevhälsan mot snittet för länet. 
 

Det vi vet är också att BUN väljer att satsa på en dansprofilering som riktar sig till ett fåtal elever, för att sedan spara på all övrig verksamhet.

Detta blir för mig motsägelsefullt, betyder det att ni satsar eller att ni sparar på skolan i Piteå?