I Radio Norrbottens utfrågning ställdes frågan om Piteås sjunkande behörighet till gymnasieskolan skulle leda till besparingar då Barn- och utbildningsnämnden samtidigt redovisar underskott.

Jag svarade då att efter skolnedläggningarna verkar modullösningar ha bitit sig fast och att de pengar som detta kostar åtminstone inte har använts för att ge ungdomarna en bättre gymnasiebehörighet.

Buns ordförande Ruth Rahkola, redovisar då i sin insändare i PT 11/8 sin bild av varför alla dessa moduler hyrs. Tyvärr nämnde hon inte ens kostnaden för moduler och tillfälliga lokaler som enligt årsredovisning en för 2017 uppgick till 4 600 000 kronor.

Artikelbild

| Många elever skulle må bra av mindre skolor och mindre klasser, skriver Majvor Sjölund (C) och pekar på skolresultaten och Piteås tapp i SKL:s öppna jämförelser. (Arkivbild)? ?Foto: Sanna Eriksson

.

Med anledning av: Insändaren ”Missförstånd eller valtaktik”.

Läs även: Repliken ”Rahkola måste nog lyssna på inslaget igen”

.

Artikelbild

Med anledning av Ruth Rahkolas insändaren ”Missförstånd eller valtaktik”.

Det hade varit mer intressant om Rahkola hade kommenterat problemet i Piteås skolor som lett till att allt färre elever är behöriga att komma in på gymnasiet. Detta faktum är djupt oroande eftersom vi vet att risken att hamna i utanförskap ökar om man inte fullföljer gymnasiet. Trots den plan för en attraktiv skola som majoriteten antog, så uppnår färre elever fullständiga betyg i årskurs 9. I Öppna Jämförelser (SKL), tappar Piteås grundskola 50 platser sedan året innan. Vilka slutsatser drar Rahkola av det?

Jag är övertygad om att större skolor inte är lösningen på det problemet. Det finns många elever som mår bättre av att göra sin skolplikt i mindre skolenheter och mindre klasser.

Artikelbild

Läs även Anders Nordins replik på samma insändare.

Då blir det också lättare för de vuxna att kunna se varje enskild elev och skapa relation till samtliga elever, vilket är grunden för att kunna leda.

Tidig upptäckt av elever med särskilda behov och tidiga insatser för att alla elever ska nå kunskapsmålen är avgörande. Då behöver lärarnas arbetssituation vara sådan att den medger att de hinner ta fram lusten att lära hos eleven.

Centerpartiet satsar hellre pengar på att ge lärarna en bättre arbetssituation än att vi satsar dem på dyra moduler då vi har egna lediga skollokaler.