Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. De menar att människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer samtidigt som de har tagit del av tydliga forskningsresultat som visar att bostadsnära insamling leder till högre miljönytta.

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat nya insamlingssystem.

Med anledning av: artikeln ”Återvinning försenas efter miss av FTI”

Vi hade tänkt överklaga till förvaltningsrätten gällande vår motion om belysning av återvinningscentralen i Norrfjärden. Där äger kommunen marken och det är kommunen som har det juridiska ansvaret om en olycka händer och orsaken kan härledas till bristande belysning. En del kan tycka att belysning är onödigt men belysning är en billigare åtgärd, typ försäkring, än vad en olycka skulle kosta kommunen.

Nu tänker vi inte överklaga eftersom vi tycker att fastighetsnära insamling är en bättre metod än insamling vid återvinningscentraler. Det är ur ekonomisk aspekt inte förnuftigt att satsa på upprustning av återvinningscentraler eller nya sådana.

I Piteå kommuns fullmäktige röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet. Endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot. Men när det nu blir huvudregel så blir även de tvingade att följa detta förslag. Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om fastighetsnära insamling.