Med anledning av debattrepliken: ”Uttalandet ett hån mot små skogsägare” publicerad den 17 januari.

Normalt gäller det endast en mindre del av det anmälda området, runt 5 procent. Kräver vi att allt ska sparas så ska det som överstiger cirka 5 procent ersättas. Om det gick till som du beskriver så var det ett oriktigt agerande från vår sida.

Med ”fri utveckling” menar vi att inga mänskliga ingrepp görs, varken för att sköta skogen i mening att öka produktionen eller att för att efterlikna naturens egna mekanismer som till exempel översvämning.

Läs även:

Artikeln: "Marianne känner sig bestulen på sin skog"

Artikeln: "Skogsägare tar strid för sin mark"

Skogsstyrelsen inventerar och upptäcker många gånger tidigare okända och ej registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. Det innebär att Skogsstyrelsen inte gör en nyckelbiotop, utan den finns och blir registrerad som nyckelbiotop och därmed känd. Däremot har Skogsstyrelsen möjlighet att besluta om skydd av nyckelbiotoper och då betalas ersättning ut och området blir formellt skyddat.

Regeringen har beslutat om en kraftig höjning från och med i år när det gäller anslagen för både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för ersättningen till markägare med skyddsvärda skogar.

Läs även:

Debattartikeln: "Skogsstyrelsen: Vi vill att skogsägaren ska ha ersättning"

Debattartikeln: "Norra skogsägarna: Fina ord men liten respekt för äganderätten"

Debattartikeln: "Skogsstyrelsen: Vi respekterar äganderätten"

Nyckelbiotop är formellt sett inte ett avverkningsförbud, men Skogsstyrelsen förstår också som du skriver att det uppfattas som ett förbud eftersom inget skogsbolag kan köpa virket då det inte går att sälja vidare. Regeringens agerande med höjda anslag för formellt skydd samt att en del ska gå särskilt till de fastigheter som har en hög andel nyckelbiotoper är ett sätt att försöka lösa problematiken.

När Skogsstyrelsen beslutar om ett biotopskydd av en skyddsvärd skog görs en marknadsmässig värdering samt ett tillägg på 25 procent. Naturligtvis vill de flesta få en så hög ekonomisk ersättning som möjligt. Alla får möjlighet att granska värderingen och ta hjälp av fackperson för att lyfta fram felaktigheter eller peka på något som är missat eller felbedömt. Oftast kommer vi överens och många skogsägare är nöjda, vilket även visats i de undersökningar som görs återkommande av oberoende granskare.

Statens avsikt när det gäller områdesskydd är att komma överens med berörda markägare, men det finns möjlighet för myndigheten att ensidigt besluta om ett skydd. När det gäller biotopskydd och naturvårdsavtal så har det aldrig gjorts i Norrbotten. Nyckelbiotoper registrerar Skogsstyrelsen utan att först kontakta markägaren, men om vi önskar gå vidare och skydda området så ska vi först prata med den aktuella markägaren och sedan vara ute på plats innan vi går vidare. Så är tanken att vi ska hantera dessa ärenden, men vi kanske inte alltid lyckas genomföra det på det sättet eller att det uppfattas som en bra modell.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

Staffan Norin

regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen

Carina Olofsson-Boström

distriktschef Södra Norrbottens distrikt, Skogsstyrelsen