Nu kan skogsbolagen mer effektivt och ostört ta sig an de sista oskyddade naturskogarna som de så djupt eftertraktat.

Men trots att det var just naturskogen som historiskt byggde upp sågverksindustrin vill de endast ha den gamla naturskogen till engångsskövling och ersätta den med något som de skapat själva, nämligen unga tall-, gran- och contortaplantager i räta led.

.

Det vore förvånande om någon inom miljörörelsen och ideell naturvård har förtroende för Herman Sundqvist om det handlar om naturvård, skog och miljö. Detta är viktigt att poängtera, eftersom myndigheten i fråga ska representera och föra samråd med både miljö- och produktionssidan.

.

Herman Sundqvist kommer direkt från en chefsposition i ett stort skogsbolag, nämligen statligt ägda Sveaskog. Han är den lobbyist bland kalhyggeshökarna som troligtvis skapat mest propaganda mot naturvården. Han är arketypen för de som står upp för de med störst makt och inflytande, mot allmänheten och naturen, mot den ideella naturvården, som är i ständigt underläge.

.

Vi som varit med i debatten ett tag minns hur han slogs för att få avverka en socialt värdefull skog, viktig för lokalbefolkningen i Valvträsk, Bodens kommun.

Vi minns hur han drivit Sveaskog mot ett mer offensivt produktionsmål.

Vi känner till hur han motarbetat samarbetet mellan naturvårdsmyndigheterna och bolaget när det handlat om att bilda reservat. De sista åren som chef på Sveaskog gjorde han sig ökänd för sin populistiska blogg där han pekade ut miljöorganisationer som särintressen, anklagade miljörörelsen för att vara klimatförnekare och attackerade ideella naturvårdare.

.

I sitt senaste blogginlägg, nu i egenskap av generaldirektör på Skogsstyrelsen, beklagar han sig över den polarisering som finns i skogssverige, en polarisering som han ju själv bäddat för.

.

Nu har han beslutat sig för att pausa den redan otillräckliga kartläggningen av skyddsvärd skog, utan föregående samråd med andra berörda intressenter. Vi räds verkligen att detta bara är fösta steget åt fel håll.

.

I en omdebatterad artikel i DN nyligen inleder han med att fokusera på följande: "Klassificering av en skog som nyckelbiotop ger inte formell skyddsstatus, men har i praktiken blivit liktydigt med stopp för avverkning. Det var aldrig syftet. "

.

Efter kritikerstormen byter han fokus något och skriver: ”Ökad kunskap och nya, bättre arbetssätt behöver snabbt utvecklas kring skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige".

.

Jo, det efterlyser ju alla inom naturvården: att alla kontinuitetsskogar och andra skogar med höga naturvärden avsätts i sin helhet. Men, det var ju knappast vad Sundqvist menade, eftersom han i sin ursprungliga text trycker på att Skogsstyrelsens inventeringar inte ska stoppa skogsbruket i värdefulla skogar.

Han har också surrat om att öppna för ”alternativa” sätt att ta ut virke ur kontinuitetsskogarna, vilket vore förödande.

.

Det som trots allt, och med stor välvilja kan uttolkas som korrekt i Herman Sundqvist utspel är frågan om att små snäva avgränsningar av nyckelbiotoper inte fungerat tillfredsställande.

Men han använder detta faktum precis omvänt, nämligen som argument för att inte klassa all naturskog som den borde klassas. Så mycket pengar kan inte skogsnäringen tänka sig att avstå från.

Vad som nu måste till är tillämpbara regler och praxis inom miljöcertifieringarna och berörda myndigheter för att avgränsa hela de skyddsvärda områdena, på så sätt att någon ytterligare fragmentering av värdefulla naturskogar och kontinuitetsskogar inte kan uppstå.

.

Den rödgröna regeringen måste ta sitt ansvar, skydda mer skog och snarast avsätta Herman Sundqvist!