Med anledning av: repliken "Fina ord men liten respekt för äganderätten"

En procent av landets skogsägare har i dag en nyckelbiotop på sin mark som är större än de fem procent av marken som många valt att avsätta på frivillig väg. Samtidigt är vi medvetna om att det finns enskilda skogsägare som känner att de hamnat i kläm. Just därför sätter vi nu igång med en nationell inventering som gör att skogsägare i god tid före avverkning kan få besked om var det finns särskilt höga naturvärden. Samtidigt har regeringen beslutat att avsätta ytterligare 2,5 miljarder kronor i ersättning de kommande tio åren.

Läs även:"Skogstyrelsen: Vi respekterar äganderätten"

"Norra skogsägarna: Fina ord men liten respekt för äganderätten"

"Marianne Johansson, skogsägare: Ett hån mot skogsägare"

"Björn Mildh, ideell naturvårdare: Naturskog kan helt plötsligt avverkas"

"Jenny Stenberg, Sveaskog: Vi tycker naturvård och skogsbruk hör ihop"

En skogskonsulents vardag ägnas till stor del åt rådgivning, information och stöd till skogsägaren, och när vi har identifierat en nyckelbiotop eftersträvar vi alltid en saklig dialog med respekt för skogsägarens situation.

Skogsbruksområdenas företrädare påstår också i sin replik att Skogsstyrelsen inte vill ge ersättning till de som nekats avverka i fjällnära skog. Det stämmer inte.

Skogsstyrelsen har haft uppfattningen att skogsägare ska ersättas när skogsägaren inte får avverka ovanför gränsen för fjällnära skog. Det var vår uppfattning fram till dess att det uppstod tveksamhet kring om det gjorts på ett sätt som var helt förenligt med lagen. Därför utreds frågan sedan förra året gemensamt med Naturvårdsverket.

Med äganderätten för ögonen arbetar vi intensivt med frågan just nu och räknar med att kunna redovisa ett ställningstagande under våren.

Detta sammantaget är inte tomma ord. Det är konkret handling.

Staffan Norin

regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen

Carina Olofsson- Boström

distriktschef, Södra Norrbottens distrikt, Skogsstyrelsen