Under den senaste partiledarutfrågningen i Sveriges Radio P1 diskuterades bland annat rennäringslagen och frågor kring denna. Partiets hållning och satsningar gavs dock inte utrymme att utvecklas och kan efter många reaktioner behöva förtydligas. Inte minst eftersom området både är komplext och kräver lyhördhet, och då SD satsar stort på samiska frågor.

Sverigedemokraterna värnar och värderar den samiska kulturen högt.

Staten har ett ansvar för Samerna som urfolk och nationell minoritet och vi ser det som högt prioriterat då vi arbetar för att hela Sverige ska leva. Som parti står vi för de största satsningarna i Sveriges riksdag, både i budget och konkreta förslag. Trots samernas långvariga bakgrund och särpräglade näringar, kultur och språk i landet, har forsknings-, språk- och utbildningsväsende släpat efter. Staten har varit dålig på att möta med medel och resurser för de plattformar, språk- och utbildningsinstitutioner som kan behövas för att bevara, främja och utbilda i samiska språk och samisk kultur efter den samiska minoritetens premisser.

Vi vill bland annat förstärka sametinget då vi menar att det finns en så tydlig särställning att det motiverar ett ökat anslag för sametingets arbete med delaktighet och självbestämmande. Vidare har vi ett antal budgetsatsningar i kulturbudgeten som öronmärks till samisk kultur och olika kulturinstitutioner. Till exempel Gaaltije, svenska fjäll- och samemuseet Ájtte och Internationella Samiska Filminstitutet. Sverigedemokraterna vill utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum. Vi vill utse ett nationellt universitet för samisk kultur och utbildning samt utreda möjligheterna för att tillsammans med övriga nordiska länder med samisk befolkning inrätta ett gemensamt samiskt språkcentrum och mycket mer.

Rennäringen är en viktig grund i bevarandet av den samiska kulturen. Sverigedemokraterna har en generell hållning inom alla politiska områden där vi menar att alla medborgare är lika inför lagen oavsett börd och etnisk tillhörighet. Att en näring ska vara förbehållen medborgare av särskild börd och ge dessa särskilda rättigheter till land och vatten är enligt våra grundläggande principer problematiskt. Samtidigt råder särskilda traditioner och förhållanden gällande just rennäringslagen som bör behandlas med stor ödmjukhet, oaktat om man har en principiell utgångspunkt. En del i det här fallet är att det är förknippat med kultur och historisk hävd. Av den anledningen är vi väl medvetna om att en eventuell reform av rennäringslagen är något som måste föregås av en ödmjuk inställning till den sakkunskap och de känslor som är relaterade till frågan. Under alla omständigheter är det viktigt för oss att motverka diskriminering och på allvar verka för att förbättra möjligheterna för samiska språk, kulturella uttryck och utbildningar.

Sverigedemokraterna kommer alltid värna vår nations kulturarv, såväl det svenska som det samiska, och arbeta hårt för att hela Sverige ska leva. Därför kommer vi också alltid fatta ansvarsfulla beslut grundade i eftertänksamhet, som syftar till nationell sammanhållning och kulturfrämjande.

Cassandra Sundin (SD)

riksdagsledamot i kulturutskottet

Peter Johansson (SD)

riksombudsman