Vi socialdemokrater vill se ett Piteå som håller ihop och som utvecklas. Vi ser den kraft som finns i kreativa entreprenörer, engagerande föreningsaktiva och kulturarbetare och hos medborgare som brinner för sin livsmiljö. Vi behöver jobba på många olika fronter för ett Piteå där stad och land går hand i hand. Här följer några av våra tankar:

Att skapa förutsättningar för bostadsbyggande är prioriterat. Piteå ska erbjuda varierande bostadsformer såväl via eget ägande, bostadsrätt som hyresrätt. Här ska finnas lediga tomter och lägenheter till rimligt pris i attraktiva lägen på landsbygden såväl som centralt. Vi stödjer också arbetet med en lättnad av reglerna för strandskydd och vill intensifiera arbetet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Piteå.

Infrastrukturen är ett viktigt kommunalt ansvarsområde. Bra vägar och gång- och cykelvägar som gör det möjligt att ta sig fram snabbt, säkert och hållbart. Vi ska erbjuda bra kommunikationer såväl kommunalt, regionalt som nationellt genom bra bussförbindelser och pendlarparkeringar samt att vi fortsätter jobba och planera för Norrbotniabanan. Vatten, avlopp och bredband behöver byggas ut och tillgång till byggklar mark säkras för att göra det möjligt att skapa nya bostadsområden och företagsetableringar. Vi vill fördubbla bidraget till enskilda vägar.

Artikelbild

| Helena Stenberg (S).

Vår livsmiljö är den verklighet och de förhållanden i vilken vi människor lever. Vi vill att vår politik skall säkra hållbarhet och en bra livsmiljö, såväl socialt som fysiskt. Livsmiljön i Piteå ska vara stödjande för hälsan och vi ska känna oss trygga i det offentliga rummet. En viktig del i en god livsmiljö är möjlighet till kultur av många slag. Vi vill att de medel som Piteå kommun har för landsbygdsutveckling samlas för att ge bättre effekt och bli ett mer kraftfullt verktyg för utvecklingen av landsbygden. Att ge stöd till utvecklingen och förädlingsarbetet av förnybara energikällor, exempelvis vindkraft, solkraft, biogas och biodiesel är också ett sätt att värna om vår livsmiljö.

En bra grundläggande kommunal verksamhet ska finnas i hela vår kommun. Våra fem landsbygdscentra och tre stadsdelscentra ska göra det möjligt att säkerställa service och skapa utveckling. Vi vill att kommunen ser över om det finns lämpliga kommunala verksamheter som kan flyttas från centrum till landsbygdscentra. Förutom detta vill vi se över var och hur lokala servicepunkter kan utvecklas utanför våra landsbygdscentra, dvs i kommunens mer glest befolkade delar. Vi vill avsätta extra pengar för arbetet med åtgärder i våra landsbygdscentra och för arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder i våra stadsdelscentra

Piteå behöver mötesplatser där människors olika erfarenheter och livsberättelser och intressen kan mötas, där identiteter kan formuleras och omformuleras och där förståelse kan fördjupas och nyfikenhet väckas, där isolering kan brytas och utanförskap övervinnas. Att se till att sådana mötesplatser uppstår i olika miljöer, såväl ute som inne och i land och stad, är viktigt eftersom det i möten mellan människor ofta föds goda relationer, initiativ och framtidstro. Vi vill prioritera arbetet med att skapa aktiviteter för unga på landsbygden. Pengar avsatta till Påse Pengar Projekt används till detta arbete och vi vill satsa på lekparker i landsbygd.

För oss socialdemokrater är det självklart att Piteå har alla förutsättningar att växa och utvecklas om vi jobbar tillsammans och lyfter de styrkor som finns i både landsbygd, stadsbygd och centrum.