Vi är väl medvetna att vi med beslutet att säga upp avtalet för Svenska Balettskolan har gjort 20 elever besvikna då de inte får möjlighet att gå årskurserna 7-9 i Svenska Balettskolan, men vi vet att det beslutet inte påverkar verksamheten i våra förskolor och skolor där vi har drygt 8 000 barn/elever.

Nämnden har vid sammanträden 26 april 2017 och 29 november 2017 diskuterat nämndens budget och framtiden för Svenska Balettskolan.

Vid båda tillfällena har alla ledamöter varit eniga att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar att fortsätta med Svenska Balettskolan och slutligen begärt en risk- och konsekvensanalys vid en nedläggning.

Troligen har ledamöterna i Landsbygds- och skolpartiet, Liberalerna och Sjukvårdspartiet sovit, ägnat sig åt annat under våra tidigare sammanträden eller var det för att vi hade ett antal åhörare, för helt oväntat så yrkar de på återremiss med förklaring att man vill att frågan skall utredas ytterligare.

En återremiss skulle ha förlängt processen och frågan är vad skulle vi utreda som inte är utrett tidigare?

Landsbygds- och skolpartiets representant förklarade att de är emot alla skolnedläggningar, men ingen av dessa ledamöter hade något förslag till vad som skall utredas eller hur man skall finansiera Svenska Balettskolan framöver.

De kanske vill att vi skall göra ytterligare neddragningar i barn- och elevpeng som utbetalas till våra förskolor och skolor?

Vi som är ledamöter i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill inte det och det hedrar ledamot Lage Hortlund då han som vi, vågar ta ett obekvämt och beklagligt beslut, men som innebär att vi tar ansvar för nämndens alla verksamheter.

Ruth Rahkola (S)

Catrin Gisslin (MP)

Maria Holmkvist-Ek (V)

Lena Jarblad (S)

Peter Forss (S)

Massoud Sari Aslani (S)

FeridLetic (S)

Stefan Askenryd (S)

Marianne Hedkvist (S)

Ledamöterna för S, V och Mp i Barn- och utbildningsnämnden