DEBATT Miljö- och hälsoskydd i Piteå deltog under 2014/2015 i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan.

Hälften av skolorna i Piteå besöktes och inspektionen hade inriktning på städning, ventilation och egenkontroll. Eftersom samma brister noterades vid nästan alla tillsynsbesök riktades krav till BUN att öka städfrekvensen och införa en mall för egenkontroll i samtliga skolar.

Under våren 2017 gjordes föranmälda tillsynsbesök på samtliga 29 grundskoleenheter. Syftet var att följa upp tillsynen från 2014/2015 och granska skolornas egenkontrollprogram och rutiner för inomhusmiljö. Resultatet av tillsynsbesöken har nu presenterats i en rapport ”Projektrapport – Tillsyn av Piteå kommuns skolor 2017”.

Artikelbild

| Resultatet av tillsynsbesöken har nu presenterats i en rapport ”Projektrapport – Tillsyn av Piteå kommuns skolor 2017”. (Arkivbild)

Den välgjorda rapporten är i sanning en dyster läsning:

* Samtliga skolor saknar en fullständig egenkontroll.

* Många rektorer vet inte om att det enligt lag är rektor som har huvudansvaret för att verksamheten inte orsakar olägenhet.

* Eftersom det saknas egenkontroll är det oklart vem som ska göra vad och stor risk att vissa sysslor aldrig blir utförda.

* Det är dammigt på skåp/hög höjd vid en tredjedel av de besökta skolorna.

* Dammiga frånluftsdon till ventilationen.

* Höghöjdstädning sker enligt rutin vart femte år, mycket damm hinner samlas på den tiden.

* Det finns exempel slarvigt utförda ändringsarbeten, bristande lokalunderhåll, olämpliga möbelval med mera.

* Till detta kommer att barns luftrör och lungor är känsligare än vuxnas.

----------------Det är vår förhoppningatt bun rättar sigefter rapporten ...----------------

Miljö och hälsoskydd anser, enligt rapporten, att städningen bör följa Folkhälsomyndighetens normer.

Dagens verklighet ligger långt från denna norm.

Skolan är en arbetsplats och elever och personal har rätt att kräva att samma lagar och normer ska tillämpas i skolan som på alla andra arbetsplatser. Elever, personal, föräldrar ja alla borde ta del av denna rapport och skaffa sig en uppfattning av vad man kan kräva när det gäller inomhusmiljön i skolan och hur det förhåller sig i verkligheten.

I högtidstal och i valtider talar man ofta högstämt om barnen som vår framtid och att vi ska skapa en trygg och säker livsmiljö för dem. Denna rapport visar att förhållandena är långt från vad de borde vara.

Att dagligen vistas och utföra sitt arbete i dammiga, trånga, dåligt ventilerade och dåligt underhållna lokaler kan knappast vara en bra start av vuxenlivet.

Det är därför vår förhoppning att Barn- och utbildningsnämnden rättar sig efter rapporten och ser till att det blir en bättre ordning i skolan.

Ivar Gustafsson (L)

Ellinor Sandlund (M)

Ledamöter i Miljö-och tillsynsnämnden