Boliden, med all den kompetens och erfarenhet som samlats under snart 100 år, ligger i framkant i utvinningen av mineraler på ett ansvarsfullt sätt. En verksamhet som dessutom är värdeskapande för många. Skulle en etablering i Laver ske, kommer det att ske med de högsta miljöambitionerna som någonsin förekommit i svensk gruvnäring.

.

Med anledning av:Debattartikeln ”Boliden måste stoppas nu”

Artikelbild

| Klas Nilsson. Kommunikationsdirektör Boliden

.

Låt oss börja med händelserna i Chile vilka är aktuella med anledning av den domstolsprocess som pågår vid Skellefteå tingsrätt. Boliden exporterade 1983-1984 ett restmaterial från Rönnskär till Chile. Där skulle ytterligare produkter utvinnas vilket också skedde till viss del. Det chilenska bolaget Promel, som hanterade material från många olika områden, lämnade några år därefter industriområdet. Bostäder byggdes. För detta har Promel och ansvarig chilensk myndighet dömts att betala skadestånd. Materialet från Rönnskär sanerades 1998.

I Sverige har detta legat till grund för påståenden att Boliden är ansvariga. Detta helt utan något vetenskapligt stöd vare sig för händelseförloppet eller för de hälsoeffekter som påstås. Vi har därför sett fram emot den process som inom kort kommer leda fram till en dom. Det är första gången som en prövning kring Bolidens ansvar sker. Flera års utredningar och vittnesmål från såväl experter som anställda vid anläggningen i Chile kommer ligga till grund för de slutsatser som ska presenteras. Låt oss invänta dessa och ta intryck av domstolens resonemang oavsett vilken dom som meddelas.

.

Artikelbild

Piteå-Tidningen, 24 februari.

"Fortfarande sker betydande investeringar för att utveckla verksamheten samtidigt som ansvar för omkringliggande intressen tas"

.

Ska Laver jämföras med någon annan verksamhet bör uppmärksamhet riktas åt Aitik i Gällivare. Det är verksamheter med likartade förutsättningar, båda inriktade mot koppar, båda är dagbrott av liknande storlek. Aitik har funnits sedan 1968 och fortfarande har gruvan en lång livslängd. Fortfarande sker betydande investeringar för att utveckla verksamheten samtidigt som ansvar för omkringliggande intressen tas.

Nyligen lät vi meddela att arbetet med att elektrifiera gruvtransporter påbörjats och till sommaren invigs Sveriges största område för ekologisk kompensation. Ett område utanför Gällivare, tillgängligt för allmänheten, där proaktiva insatser genomförts för att bibehålla biologisk mångfald i regionen.

Naturligtvis finns en miljöpåverkan vid denna typ av storskaliga anläggningar, framförallt tas mark i anspråk. Därför tas planer för efterbehandling fram redan innan en etablering. Enkelt uttryckt, genom att veta hur området ska se ut efter att verksamheten avslutats kan planeringen och driften anpassas så att området därefter kan användas för andra ändamål.

För den tidigare verksamheten i Laver har Boliden frivilligt bekostat kvalificerade insatser för att förbättra de långsiktiga miljöförutsättningarna. I samband med dessa lämnades ett kontrollprogram in till myndigheten för sent vilket renderade i ett mindre bötesbelopp. Ett beklagligt administrativt misstag naturligtvis, men Tobias Drejby likställer detta med att agera oansvarsfullt när det förhåller sig precis tvärtom.

.

"Koppar är en förutsättning för att nå uppställda klimatmål. Elbilar, förnybar energiproduktion, Norrbottniabanan är några exempel"

.

Vad betyder då en koppargruva ur ett hållbarhetsperspektiv? Till att börja med är koppar en förutsättning för att nå uppställda klimatmål. Elbilar, förnybar energiproduktion, Norrbottniabanan – det är bara några exempel som kräver koppar för dess egenskaper att leda elektricitet.

Återvinningen av koppar är viktig, men efterfrågan kräver också att mer koppar utvinns. Även lokalt skapar en etablering stora värden. Arbetstillfällen, direkt via Boliden och indirekt via de inköp vi gör. Inköp varierar över tid men vårt direkta jobbskapande är långsiktigt – över konjunkturcykler och förändringar i metallpriser har antalet anställda i Boliden varit ungefär desamma. Därutöver skapas skatteintäkter som ger förutsättningar för välfärd. Vår bedömning är att över 3 000 direkta och indirekta arbetstillfällen skapas om gruvetableringen i Laver blir verklighet.

Vi upplever ett starkt stöd för vår verksamhet, inte minst i Sverige. Vi upplever att det finns en allmän förståelse för att mineraler bidrar till utvecklingen i stort och att Boliden verkar på ett sätt som bidrar till samhället lokalt.

Vi kräver naturligtvis inte att alla ska dela vår uppfattning, Tobias Drejby är uppenbarligen inte en av dem. Men där det finns meningsskiljaktigheter – låt oss diskutera dem och finna vägar framåt – snarare än att backa in i framtiden med fördomar och missuppfattningar. Det kommer verkligen inte tjäna vårt samhälle.

Klas Nilsson

kommunikationsdirektör Boliden