I juni 2017 lämnade Björn Rönnkvist och Gunnar Lundgren in ett medborgarförslag med målet att kommunen ska inrätta en kommunal fiskevårdsplan och för detta ändamål anställa en fiskevårdskonsulent. Ett år senare (20 juni 2018) behandlades frågan i kommunfullmäktige.

Där blev beslutet nej till att anställa en konsulent för att ta fram en fiskevårdsplan. Däremot gav fullmäktige i uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att samordna en utredning om hur sportfisket kan utveckla kommunen.

– Visst är det bra att utreda sportfisket, men man måste börja med en fiskevårdsplan. Det behövs kompetens, samordning och inventeringar samt åtgärdsplaner.  Med en plan kan sportfisket sättas in som en del i en helhet som berör naturupplevelser, landsbygdsutveckling, turism och mycket annat, säger Gunnar Lundgren.

I medborgarförslaget påpekas potentialen med tanke på att 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och Sorsele nämns som ett exempel.

– 2016 omsattes drygt 30 miljoner på fiskekort, mat och boende i Sorsele. Det är tack vare medvetna satsningar och en helhetsstrategi. Fiskevård är en långsiktig satsning som i förlängningen kan leda till nya jobb och ökade intäkter för Piteå, säger Gunnar Lundgren.

I Piteå kommun finns över 900 sjöar, Piteälven och en stor skärgård. Lägg till Lillpiteälven och dessutom Åbyälven som delvis rinner genom kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden har idag uppdraget att jobba med fiskevårdsföreningarna för att utveckla fiskevården. Föreningarna gör många gånger ett bra jobb, men det handlar ofta om att plantera in fisk som sedan fiskas upp (put and take-fiske).

Men det är alltså samhällsbyggnadsnämnden som fått uppdraget att utreda sportfiskets utvecklingsmöjligheter i kommunen. Detta för att frågan anses större än så och kan inkludera så väl näringsverksamhet, miljövård som landsbygdsutveckling.

Kommunledningsförvaltningen skrev i sitt yttrande att utredningen bör göras innan några större grepp tas som att anställa personal och upprätta en kommunal fiskevårdsplan och följdriktigt avslogs i den meningen medborgarförslaget av kommunfullmäktige.

Samtidigt anförde kommunalrådet Anders Lundkvist (S) att medborgarförslaget tar upp ett intressant utvecklingsområde både för kommunmedborgarna och turismen.

Brith Fäldt (V), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, säger att någon utredning ännu inte påbörjats, men att så kommer att ske.