Helén Lindbäck

Kristdemokraterna

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Hoppas att många från andra länder som får uppehållstillstånd vill stanna i Piteå och bidra med sina kunskaper. Underlätta för företag så att ännu fler arbetstillfällen skapas.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Satsa på familjer, tidiga insatser i skolan, anställa fältassistenter, fritidsgård i centrala stan och ute i byarna, gärna i samarbete med civilsamhället så att inte ungdomar samlas i parkeringshuset och på andra ställen och börjar använda droger samt ställer till med bus och skadegörelse.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Öppna stängda byaskolor i stället för att hyra dyra moduler. Skyndsamt projektera för att bygga nytt där det behövs, till exempel i Öjebyn. Satsa ännu mer på lärarna samt kringpersonal. Filter mot porr i skolans datorer samt mer idrott och fysisk rörelse i skolan.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Bygga hyreshus på landsbygden för generationsväxling, bygga lägenheter i olika prisklasser för billigare hyror. Stöd till butiker, bredband och cykelvägar samt behålla P-skivan under en övergångsperiod.

.

Håkan Johansson

Moderaterna

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Göra det enkelt att driva företag så fler arbetstillfällen skapas, fler hyres- o bostadsrätter, hög kvalitet i förskola och skola, stort fritidsutbud, ökad trygghet. Attrahera ungdomar att återvända efter studier. En modern kommun där alla Pitebor kan uppnå sina drömmar.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Mer förebyggande arbete. Tidiga insatser. Resurser till Socialtjänsten. Mer samarbete mellan förvaltningar, partier och civilsamhälle. Tillvarata alla goda initiativ. Även familjemedlemmar kan behöva stöd.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Tillfälliga moduler ska vara tillfälliga. Elever ska ha en permanent skola med bra arbetsmiljö. Mer arbetsro, hög kvalitet och bra resultat på undervisningen. Alla ska kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga. Mer vuxna och assistenter i skolan så lärarna kan fokusera sitt kärnuppdrag. Värna våra lärare och förbättra arbetssituationen. Tillåt friskolor för större valfrihet.. Se över ett återöppnande av byaskolor om det fungerar med kvalitet och ekonomi.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Behåll skolor om det är möjligt, fler samlingsplatser, relevant busskommunikation, underlätta för service/butiker, fibernät i byarna, förenklade byggregler, bygg lägenheter efter behov, ha tillräckligt med äldreomsorg och trygghetsboenden, bättre vägunderhåll.

.

Brith Fäldt

Vänsterpartiet

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Framför allt genom att skapa bra förutsättningar för inflyttning. Bra bostäder till rimliga priser, bra arbetsmarknad, vara en bra arbetsgivare med förkortad arbetstid, bra lönevillkor och bra arbetsmiljö. Rikt kulturliv, stort föreningsliv, bra kommunikationer och bra kommunal service.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Vänsterpartiet vill satsa tidigt förebyggande med stöd till familjer och föräldraskap, utökad elevhälsa och en bra samordning mellan kommunens och regionens olika stöd- och vårdformer. Bra fritidsaktiviteter, stödja föreningslivet och särskilt de som arbetar specifikt mot droger.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Viktigast är att ha välutbildade pedagoger som garanterar hög kvalitet i undervisningen. Pedagogerna ska ha stöd av en utökad elevhälsa, skolhälsovård, kuratorer och psykologer. Bra och ändamålsenliga lokaler, bra skolmiljö och hög kvalitet på skolmaten.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Det behövs samordnade insatser eftersom mycket bestäms av andra myndigheter ex vis Trafikverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen. Utvecklingen av de fem utsedda landsbygdscentren ska genomföras utifrån de behov och önskemål som finns hos medborgarna som bor i och runt varje centra. Utreda och kartlägga jordbruksmark för att veta var odling och bebyggelse kan ske, stödja utvecklingen av Grans kompetenscentra, stimulera lokal produktion av livsmedel. Öka stödet till enskilda vägar, justera upp stödet till landsbygden och tillskapa en ”Glesbygdspeng”.

.

Mats Dahlberg

Miljöpartiet

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Fortsätta bygga bostäder, både mindre och större bostäder, även i de större tätorterna, så både nya och återinflyttade Pitebor kan hitta boende i kommunen. Satsa på att vara en attraktiv familjekommun. Öka flyktingmottagandet och ta vara på kompetensen hos de som kommer hit. Det är redan i dag brist på arbetskraft inom allt fler områden.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Satsa på förebyggande insatser, bland annat anställa fältassistenter, mer resurser till skolhälsan och fler vuxna stödpersoner inom skola och förskola. Erbjuda fler mötesplatser. Vi vill lyssna på professionen om vilka andra åtgärder som bör införas. Det viktigaste är att det inte blir partipolitiska låsningar utan att det faktiskt händer nått.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Moduler kan innebära en sämre arbetsmiljö för elever och lärare, så det är viktigt att säkerställa att undervisningen har hög kvalité även när den bedrivs i tillfälligt. Allt nytt som planeras ska ha ett hållbarhetsperspektiv och sätta barns lärande och utveckling i fokus. Grönytor och lekområden ska ska prioriteras.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Vi kommer att jobba för bättre bussförbindelser, att reformera reseavdraget och för en väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur. I vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle har landsbygden en nyckelroll exempelvis när det handlar om biologisk mångfald, energi, turism, teknikutveckling, produktion av livsmedel, vatten, och gröna näringar.

.

Anders Nordin

Skol- och landsbygdspartiet

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Inget. Idén om fler invånare bygger på att man på så sätt ska få in mer skatt. Endast personer som arbetar i relativt välbetalda yrken i det privata näringslivet ger detta tillskott. Upphandla lokalt så att den lokala ekonomin stärks. Då skapas jobb, tillväxt och skattintäkter. Ingen kommunal skatt från fattigpensionärerna.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Kortsiktigt: Kontinuerlig information i skolan från utbildade före detta drogmissbrukare. Långsiktigt: Kan möjligtvis åtgärdas genom att skapa mindre skolor typ byaskolor. Detta förhindrar att potentiella droganvändare hittar varandra så snabbt som i stora skolor. Föräldrar, elever och lärare känner alla varandra. Barn med problem kan upptäckas lättare.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite. Avveckla modulerna. Bygga fler förskolor och bygga ut de skolor i de områden där behovet är som störst.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Bygga radhus på landsbygden för äldre så att de kan behålla sitt kontaktnät. Gratis parkering för alla utanför Citylinjen. Gratis resa på Citylinjen och Länstrafiken. Hälsocentraler och tandvård inom acceptabelt avstånd. Fler gång- och cykelvägar. Dra Norrbotniabanan utanför bebyggelse – välj istället station Lomtjärn där det finns parkeringar.

.

Ulf Lindström

Liberalerna

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Liberalerna satar på en bra skola med lärarassistenter. Företagslots för att underlätta för egenföretagare eller småföretagare där idag 4 av 5 jobb skapas. Men det förutsätter en fungerande bostadsmarknad vilket i dag saknar bostäder men marknad finns. Vi måste stimulera byggnation av flerfamiljshus för att skapa fler bostäder och locka med rikt kultur och föreningsliv även i glesbygden genom höjda bidrag till föreningarna.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Droganvändningen i Piteå har sjunkit i åldrarna, debut redan som 11-åring förekommer. Liberalerna vill satsa på tidig upplysning, skapa ett eget hem för missbruksvård, hjälpa hen tillbaka till ett drogfritt liv genom någon typ av utslussningshem eller liknande där eftervård och sysselsättning är nyckelorden.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Skolorna i kommunen har gott rykte men lågavlönade lärare. Det skapar lärarbrist när lärarna väljer andra arbetsgivare. Liberalerna vill höja lärarlönerna och minska arbetsbördan genom lärarassistenter. Liberalerna vill öppna Lillpite skola.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Vi vill stimulera byggnation av flerfamiljshus, nya äldreboenden i glesbygden. Många äldre vill inte flytta in till centrala Piteå utan stanna kvar i ”sin” by där de har sin bekantskapskrets.

.

Johnny Åström

Sjukvårdspartiet

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Vi vill att hela Piteå kommun ska leva och i detta ingår en levande landsbygd. En förutsättning för detta är att skolorna finns kvar. Nedläggningar av byaskolor minskar kommunens attraktionskraft framförallt vad gäller inflyttning av barnfamiljer.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Det är viktigt med tidiga insatser vid drogmissbruk där kommunen är en viktig aktör i samarbete med bland annat polisen och Region Norrbotten. Mer resurser till socialtjänsten och skolhälsovården. Fler ungdomsmottagningar i samarbete med Region Norrbotten samt utveckla samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Skolan är också elevernas arbetsplats. Det är därför viktigt att vi skapar en miljö såväl fysisk som pedagogisk där deras olika förutsättningar tas tillvara. Vi anser att elevdemokrati, föräldraengagemang samt välutbildade lärare är en förutsättning för att uppnå detta.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Vi vill bygga fler hyresrätter framförallt ute i byarna. Detta möjliggör för äldre att kunna stanna kvar i sina byar när man inte längre orkar bo kvar i sina hus. Det är viktigt att det finns en god infrastruktur, barnomsorg samt skolor vilket är en förutsättning för en levande landsbygd.

.

Robert Håkansson 

Sverigedemokraterna

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Det viktigaste för att befolkningen ska ha förutsättningar att öka är arbete och bostäder. Piteå ska satsa på att bli en attraktiv kommun för små och medelstora företag att etablera sig i. Vi vill också att Backen på sikt omvandlas till ett regelrätt handelsområde som kan konkurrera med Storheden i Luleå och Solbacken i Skellefteå.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Det behövs åtgärder i flera steg. Dels samverkan mellan socialtjänst, skola och polisen, men också en ökad vuxennärvaro i de miljöer där ungdomar vistas. Utökade bidrag till föreningar som kan ge unga en meningsfull fritid som tex idrottsklubbar, fritidsgårdar osv.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Vi emotsatte oss nedläggningen av de fungerande byskolorna. Det vi ser nu är konsekvenserna av att Socialdemokraternas beräkningar slog fel. Vi vill utreda möjligheterna att på sikt återuppta verksamhet i någon eller några av de nedlagda skolorna.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Vi vill se fler bostäder, bättre vägar i byarna. Kollektivtrafiken måste ses över så att ungdomar kan ta sig till aktiviteter också på helger och under loven. Byarna som ligger efter E4 måste knytas ihop med stan via vägar som medger cykel och mopedtrafik. Också detta för att unga som saknar körkort ska kunna ta sig till aktiviteter på ett säkert sätt. Det behövs också möjlighet till en meningsfull fritid för unga ute på landsbygden.

.

Majvor Sjölund

Centerpartiet

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Öka attraktiviteten för barnfamiljer, ta tillvara landsbygdens attraktionskraft och skapa bättre förutsättningar för dem att flytta dit. Förbättrat företagsklimat öppnar upp för fler att starta och driva företag. Ett breddat näringsliv lockar fler kvinnor och forskning visar att familjen bor där kvinnan har jobb. Ta fram fler attraktiva områden för bostäder med varierande boendealternativ.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– Alla nämnder måste ta gemensamt ansvar. Mer förebyggande arbete; stärka elevhälsan med fler kuratorer. Inför fältassistenter 2.0. Fler och mer spridda aktiviteter för föreningslösa unga.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– Se över möjligheten att öppna nedlagda skolor, moduler och extern hyra måste bort. Motverka centralisering med storskolor. En nära skola skapar en attraktiv miljö för barnfamiljer och man måste få känna trygghet I att skolan blir kvar.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Landsbygdssäkra alla politiska beslut. Låt Landsbygdspolitiska rådet verkligen få bli en remissinstans för en bättre dialog. Ge kommunens landsbygdsutvecklare ett uttalat uppdrag att bistå utveckling av landsbygden. Skolorna i byarna är naturliga mötesplatser. Stärk de naturliga mötesplatserna i stället för att skapa konstgjorda parker/mötesplatser. Få igång byggandet, inför en ”bygglovsbuss” som åker runt och hjälper till med bygglovsärenden. Utveckla medborgarservice I befintlig service, till exempel affärer, taxi med mera.

.

Stefan Askenryd 

Socialdemokraterna

1. Prognoser pekar på att Piteå kommun får svårt att nå målet med 43 000 invånare år 2020. Vad vill ert parti göra för att öka befolkningen?

– Ett livaktigt näringsliv och tillgången till bostäder är centralt. Bostadsbyggande både på landsbygden och i staden ska prioriteras. En bra barnomsorg, skola, hälso/sjukvård, äldreomsorg och ett aktivt förenings- och kulturliv.

2. Vad vill ni göra åt problemet att ungdomar i Piteå använder droger?

– SAM-projektets generella metoder, föräldrastöd, självmordsförebyggande arbete och att stärka självkänslan. Fler vuxna i skolan och elevhälsan som med socialtjänsten och polis arbetar förebyggande mot missbruk. Intensivt stöd ska omfatta barn i åldern 0-18. Särskild personal ska arbeta förebyggande och uppsökande med unga i riskmiljöer. En handlingsplan för att förebygga missbruk hos unga och uppsökande insatser tas fram. Syftet är att öka möjligheterna till hemmaplanslösningar och att minska antalet uppbrott och placeringar.

3. Elevantalet ökar och många får sin undervisning i tillfälliga moduler. Vilka insatser vill ni göra i skolan?

– 5 miljoner avsätts för att säkra kompetensförsörjningen och en fortsatt hög personaltäthet. 45 miljoner avsätts årligen för investeringar för bättre arbetsmiljö i skola och förskola. Det innebär att modulerna kommer att avvecklas varefter.

4. Många utanför centrum upplever att politikerna inte gör tillräckligt för dem. Vilka satsningar vill ni se på landsbygden?

– Landsbygdscentra ska säkerställa service och skapa utveckling. Kommunala verksamheter som kan ska flyttas från till landsbygdscentra. Översyn av hur lokala servicepunkter kan utvecklas utanför våra landsbygdscentra. Befintlig byapeng och byautvecklingsmedel ska samlas för att ge bättre effekt och bli ett kraftfullt verktyg för landsbygdsutveckling. Bidraget till enskilda vägar fördubblas.