Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i länet har ökat med 23 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut, där ökade andelen kvinnor med hela 62 procent. Det visar Almis undersökning.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögt i många företag och branscher, säger Niklas Jonsson, vd Almi Nord.

Årets undersökning visar att 62 procent av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Högst andel finns inom branschen vård och utbildning, 83 procent och lägst inom industri och tillverkning, 29 procent. Av företagen i länet har 14 procent en kvinna som vd.

Hos de drygt 100 000 små och medelstora företagen i landet var närmare 30 000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157 000 poster. Även om kvinnornas ökning kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå, från 16 procent till 19.