– Regeringens satsning ger oss förutsättningar att stötta näringslivets digitalisering, säger Agneta Granström, regionråd, i ett pressmeddelande.

Eftersom Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig får regionen i uppdrag att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018–2020.

Digitaliseringskoordinatorn ska bidra till samordning och samverkan för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet.

Många i Norrbotten ser potential med digitalisering och tänker sig investeringar för att öka digitaliseringen men menar också att det saknas kompetens inom området.

Många företagsledare tror att kommande generationsväxlingar förmodligen kommer att förändra digitaliseringen i just dessa verksamheter.

– Min förhoppning är att vi genom denna satsning kan stötta och påskynda digitaliseringen i det norrbottniska näringslivet. Satsningen gör det också möjligt att stärka digitaliseringen kring landsbygdsutvecklingen där vi redan idag jobbar med ökad service genom digitalisering, säger Agneta Granström.

Satsningen är ett led i regeringens digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

För ändamålet beviljar regeringen 2018 högst 0,5 miljoner kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör. För år 2019–2020 beviljar regeringen 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.