LULEÅ Ett företag i Luleå har ansökt om tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende, HVB-hem. Ansökan gäller 12 platser för flickorfrån 13 till och med 21 år som vistas i olämpliga miljöer som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslår ansökan och bedömer att verksamheten inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet för att målgruppen har

alltför stor åldersspridning. Att samvårda personerna i samma lokal kan innebära en risk för att de yngre barnen, utifrån sin ålder och mognad, inte klarar av att stå emot påverkan från de vuxna placerade, anser IVO.