Det är forskare från Umeå universitet och SLU i ett internationellt team som kommit fram till att det är uppenbart att de läkemedel vi använder hamnar i vattendrag och vidare ut i födovävar. De ekologiska konsekvenserna av detta är okänt.

Forskarna fann spår av över 60 läkemedel i vattenlevande insekter och en del i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på dess insekter riskerar att påverkas.

Läkemedelskoncentrationer var högst hos insekterna som samlades in nedströms avloppsreningsverket. I genomsnitt var läkemedelskoncentrationer vid dessa ställen tio till hundra gånger högre än mindre förorenade ställen.

– Det är anmärkningsvärt att rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel motsvarande en halv mänsklig dagsdos bara genom födan. Tidigare har man enbart baserat riskanalyser på uppmätta vattenkoncentrationer, något som vår studie visar att vi måste förändra, säger Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU i Umeå.