Ansökan gällde ett tillfälligt skoterförbud under perioden maj–juni i sammanhängande områden ovan trädgränsen inom Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommuner.

Tillsammans med permanenta skoterregleringsområden och nationalparker skulle det ansökta området innebära att större delen av fjällkedjan stängs för skoterkörning. Länsstyrelsen anser emellertid att SSR och samebyarna inte har kunnat påvisa att hela området behövs för att uppfylla syftet med förbudet och avslår därför ansökan.

− Vi är mycket medvetna om de störnings- och skaderisker som skoterkörning innebär. Renarnas behov av betesro och störningsfria områden är särskilt betydelsefulla i år då det råder svåra betesförhållanden. Men ett generellt förbud som omfattar i stort sett hela fjällkedjan skulle bli för långtgående. Området är så pass stort att det kommer att finnas delar där skoteråkning kan ske under denna period, säger vikarierande landshövding Johan Antti.

Att förbudet skulle bli för långtgående innebär att det inte står i paritet till skyddsbehovet.

– Det står angivet i den lagtext som reglererar den här typen av förbud att ett beslut inte ska vara mer långtgående än vad som behövs för skyddet. Restriktioner får inte vara så långtgående så att de påverkar andra intressen, säger Johan Antti.

Han tror att man når en bättre precision med restriktionerna om samebyarna, som de gjort tidigare år, enskilt ansöker om tillfälliga skoterförbud.

– Om de också tror det så överklagar de nog inte. Men om de väljer att överklaga så hamnar frågan hos regeringen för överprövning, säger Antti.

Beslutet innebär inga hinder för samebyarna att i likhet med tidigare år enskilt ansöka om tillfälliga skoterförbud.

Länsstyrelsens beslut har föregåtts av en uppmaning från myndigheten till SSR, där Länsstyrelsen begärt in kompletteringar till ansökan. Myndigheten efterfrågade ett förtydligande av behovet av skoterförbud samt redogörelser för sannolikheten att renar skulle komma att befinna sig i det aktuella området vid den aktuella tidpunkten. Länsstyrelsen ville också ha en redogörelse för samebyarnas syn på att tillåta skotertrafik inom delar av området, som inte skulle störa renskötseln. Exempelvis körning på vissa leder eller inom vissa mindre områden.

Denna begäran nobbade dock SSR med motiveringen "Det finns en stor kunskap avseende vilken påverkan störningar och stress har på renen under denna period. Denna kunskap finns naturligtvis hos renskötarna, men också dokumenterad genom forskning. Att initiera ytterligare utredningar och forskning i detta område är enligt vår bedömning inte nödvändigt för denna prövning."

PT har sökt representanter för Svenska samernas riksförbund.