Konkurrensverket anser att Region Norrbotten och de tre andra norrlandstingen brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU, i samband med direktupphandling av inhyrd personal.

Konkurrensverket har lämnat ett utkast till ansökan om upphandlingsskadeavgift och yrkar att förvaltningsrätten beslutar om sammanlagt 17,5 miljoner kronor i skadestånd för de fyra norra landstingen och regionerna.

– Vi har tagit emot utkast till ansökan om skadestånd och kommer i vårt yttrande att hävda att vi haft synnerliga skäl för att direktupphandla under den tid vi saknade avtal, säger Tommy Svensson, servicedirektöri Västerbottens läns landsting. Yttrandet ska lämnas senast den 21 november.

Under våren 2016 påbörjades arbetet med en ny regiongemensam upphandling av bemanningstjänster. Västerbottens läns landsting har ansvarat för den upphandlingen som av olika anledningar försenats och avbrutits, bland annat efter flera överprövningar i domstol.

– Vi har därför under 2017 behövt genomföra nödvändiga direktupphandlingar av inhyrd personal för att upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård, säger Tommy Svensson.

Jonas Törnqvist, biträdande regiondirektör berättar att Region Norrbotten bland annat varit tvungna att hyra in personal för akut kirurgi och förlossningar i Gällivare, där ingen egen personal funnits att anställa på orten.

– Jag hoppas innerligt att konkurrensverket förstår att vi inte har haft något alternativ. Eller ska vi stänga förlossningen i Gällivare?, säger han.

Nytt gemensamt avtal finns på plats sedan februari 2018.