För 100 år sedan

En studiecirkel bildades i Piteå söndagen den 14 dennes och ett 30-tal personer anmälde sig för inträde i densamma. Cirkeln kommer att tillhöra godtemplarordens studieverksamhet. En styrelse på 5 personer valdes och till studieledare utsågs Rickard Eriksson, Lövholmen. Cirkeln riktar en uppmaning till alla för studieverksamhet och självstudium intresserade att ansluta sig. Årsavgiften är endast 2 kr,. och berättigar till fria boklån , när bokbeståndet blir anskaffat.

Svåra förluster har hemmansäg. Arvid Marklund, Sjulsmark, lidit under de senaste 5 åren. Förlusterna började för omkring 4 år sedan då Marklund genom olyckshändelse förlorade 2 goda hästar, sistlidne höst 1 st. får från bete samt innevarande vinter 2 goda mjölkkor, en del lamm och- last but not least - 2 kattor. Det är dock att hoppas att Marklund, som är en ung energisk jordbrukare, icke genom de lidna förlusterna låter modet falla, skriver en av våra meddelare.

För 75 år sedan

P.-T:s lokalredaktion i Älvsbyn..Under någon månad framöver kommer vår lokalredaktion i Älvsbyn att skötas av hr Åke Dalberg. Han träffas särkast å redaktionen mellan kl 8-10 och 18-19, annan tid per telefon nr 252.

Piteåortens köpmannaförening, länets största köpmannaförening höll åsmöte.. Till föreningens ordförande med acklamation omvaldes hr Axel Öberg, Övriga styrelseledamöter blevo hrr K.F. Lundberg, Håkansö, Gunnar Olofsson, Rosvik, J.H. Bergman, Pite-Långnäs, Oskar Wiklund och Gustaf Winblad, Piteå, Axel Sjömark, Öjebyn och E.G. Granström, Roknäs med hrr Tage Wallstén och Helge Lundqvist som suppleanter.

För 50 år sedan

Spårstämplar efter lodjur har observerats på några ställen i Piteå. En person har sett spårstämplar efter djuret utefter isen vid Fårön och även vid Borgarudden.

Det blev ordförandeskifte i Arvidsjaurs socialdemokratiska arbetarekommun. Göte Johansson avböjde återval och i hans ställe valdes Hilding Nilsson.

För 25 år sedan

Mari-Anne Johansson, Sylvia Fjällström, Grethel Berg och Karin Forsberg har inga svårigheter med att locka deltagarna till Tjej-joggen i Sjulsmark. Den som hör dem berätta om evenemanget, som firar femårs-jubileum i år, får genat lust att vara med. Antalet anmälningar strömmar in under vintern och de blir fler och fler för varje år.