För 100 år sedan

En ny tidningskupp i Norrbotten. Norrbottens moderata valmansförbunds ledamöter tillvälla sig aktiemajoriteten i Norrbottens-Kuriren.Vid rådhusrätten i Luleå handlägges f.n. en uppseendeväckande rättegång. Direktör Rudolf Isaksson har såsom förmyndare för sin bror, boktryckare David Isaksson, instämt rådmannen P. Sandström i Luleå med yrkande att denne, som av David Isaksson tillhandlat sig 72 aktier i Luleå boktryckeri a.-b. vid en tidpunkt av sinnessjukdom ej var rättskapabel måtte åläggas återställa aktierna.

Borgmästatre Oskar Dahlbäck i Vadstena, bördig från Piteå, märkes bland fem sökande till borgmästartjänsten i Sundsvall.

För 75 år sedan

Andelstecknarna för bildande av en tvättstugeförening i Älvsbyn voro samlade till möte i tingshuset. Förhandlingarna leddes av kommunalnämndsordförande C.O. Nyström som redogjorde för dels de beslut kommunalfullmäktige fattat i frågan dels på föregående sammanträde med intressenterna gjorda beslutet samt meddelade att de f.n. är tecknat 566 andelar á 10 kr. Efter diskussion beslutades att bilda föreningen och en interimstyrelse på fem personer valdes. De valda äro hrr Bo Nilsson, G.L Nordlund, Göran Edin och fru Gina Åhlund, Byn, samt fru Elise Lindvall, Norra Byn. Mötet beslutade att i samråd med ingenjör Olsson i Luleå utarbeta stadgeförslag, utreda frågan om lämpligaste tomtplats, införskaffa ritningar och kostnadsberäkningar för en maskinellt utrustad tvättstuga samt hos statliga myndigheter efterhöra möjligheterna att erhålla statsanslag för anläggningen. Som bekant har kommunalfullmäktige tidigare beslutat teckna andelar intill 40 procent av anläggningskostnaderna.

För 50 år sedan

Piteå får Norrbottens första offentliga parkeringshus. Man tar i anspråk det område som ligger mellan Kyrkbrogatan och el-verket. Huset byggs i två plan med totalt 316 parkeringsplatser. Anläggningen är kostnadsberäknad till 1,2 miljoner kronor. Samtidigt löser man det stora problemet med toaletter, något som man saknat i centrala staden tidigare.

För 25 år sedan

Byn Gallejaur och speciellt systrarna Karlssons "Anders-Larsagården" tillhör "gräddan" av riksintressanta kulturmiljöer av stort bevarandeintresse. Därför är gården föremål för restaurering och länsstyrelsen bidrar med 90 procent av kostnaden.