För 100 år sedan

Från allmänheten. Öppen fråga till de s.k. kommitterade i Storsund som tisdagskvällen den 22 april, såväl å husväggar som å grindstolpar medelst skriftliga anslag utspritt rykte om allmän bojkott av Karin Markströms kafé. Ha Ni någon gång blivit förolämpad å ifrågavarande kafé? Har Ni icke alla gånger såväl då Ni varit utan penningar och brödkort som ock då Ni haft sådana blivit serverade? Ni ha även vid förekommande fall och för Eder trängande behov blivit förstärkt med kassa. Är detta till tack för den undfägnad Ni åtnjutit under restriktionstiden, då ni kommit uthungrade och kaféidkerskan vid flera tillfällen måst avstå sin egen ranson för att tillhandahålla bröd åt Eder. Från samtliga kunder har uttalats det lovord att de å ifrågavarande kafé erhållit mera bröd och bättre kaffe till billigare pris än å andra dylika näringsställen. Det vore tacksamt om Ni ville inkomma med förklaring varför Ni utspritt en sådan elakhet. Det visar sig tydligt att Ni gjort det av elakhet och avund i avsikt att skada. Ni tål inte se att en fattig änka med nit och strävsamhet försöker taga sig fram och utan att ligga allmänheten till last försörjer sig själv och tre minderåriga barn. Ni skulle hellre vilja se dem i armod, klädda i trasor och elände. Om Ni betänker på vilken ålig ståndpunkt Ni själva står i samhället så borde Ni skämmas för en dylik handling. Intresserad

För 75 år sedan

Till handelsregistret har anmälts av Gustaf Ingemar Sundqvist att han under firma Arvidsjaurs Elektro-mek. verkstad, G. Sundqvist ämnar idka handel inom Arvidsjarus socken med huvudkontor i Arvidsjaur, postadress Arvidsjaur; samt att Svea Medora Johansson, att hon under firma Svea Johansson ämnar idka handel inom Arjeplogs socken med huvudkontor i Laisvall, postadress Laisvall.

För 50 år sedan

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos regeringen att adjunkten och e.o lektorn vid gymnasiet i Piteå Kurt Nilsson får sökt förtidspension från 1 juli i år. Han uppnår pensioneringsperiodens nedre gräns den 31 december 1970.

Till elev vid koreografiska institutet för utbildning till diplomerad danspedagog har antagits Ronny Nordberg, Piteå.

För 25 år sedan

Eilert Granberg återvaldes som ordförande för Gråträsk hembygsförening, kassör blev Inez Salomonsson och sekreterare Evert Granberg.