SPF Seniorerna Häggen har hållit årsmöte. Drygt hundratalet medlemmar kom till mötet. Ordförande Vivi-Ann Edelsvärd Öberg hälsade välkommen och inledde sedan med en parentation och en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. Häggensångarna sjöng två sånger och sedan var det dags för förtäring innan årsmötet tog vid.

Jan Lundquist ledde årsmötet. Han var en rapp ordförande, som med fast hand tog sig an uppgiften. Efter genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Det beslutades att medlemsavgiften ska höjas till 250 kronor från 2019. Till ny ordförande valdes Lars Hallberg. Ledamöter som kvarstår ett år är Mona Wilsson, Karin Burman och Lena Esbjörnsson och ledamöter valda för två år är Sara Dahlberg, Veronika Magnusson, Gun Lindkvist, Anders Lundström och Margareta Renberg. Styrelsen fick i uppdrag att se över antalet ledamöter och komplettera med suppleanter.

Mona Lindblom berättade om en resa till Kiruna 28-29 augusti med möjlighet att besöka gruvan och att bekanta sig med hur stadsflytten sker.

Artikelbild

Bas. Lars Hallberg valdes ny ordförande.

Mona Wilsson informerade om kommande sommarting som SPF distrikt Norrbotten anordnar i Sörbyn.

Under mötet uppträdde vid ett par tillfällen underhållare från Piterevyn, nämligen Siv Öhman och Petra Granström.