.

Med anledning av: artiklarna ”Ett fåtal förslag bifalls” och ”Caroline får vänta vidare på kommunens svar” 10/3 samt kommunalråden i Piteås debattartikel ”Gemensamt ansvar för demokratin” 11/3.

.

Man har föreslagit att alla skall få lägga en folkmotion till kommunen under förutsättning att man får stöd av en procent av de röstberättigade och folkbokförda. För Piteå måste då närmare 350 personer skriva under motionen.

.

Piteå skulle mycket väl kunna fortsätta med att acceptera medborgarförslag.

En effektivisering av handläggningen måste då ske.

Kommunfullmäktige beslutar som nu att medborgarförslaget får ställas och skickar förslaget till ansvarig nämnd. Som första punkt på berörd nämnds nästa möte skall medborgarförslaget tas upp. På detta möte inbjuds också förslagsställaren att närvara för att förtydliga och komplettera förslaget muntligen.

Alla förslag är faktiskt i princip politiska.

Nämnderna består av en dryg handfull personer. Dessa kan därför snabbt kunna avge ett positivt eller negativt omdöme om förslaget. Förslagsställaren kan också då få besked om att det föreslagna ärendet redan är på gång om så är fallet. Är man positivt inställd till förslaget så kan det därför direkt skickas till tjänstemännen för utredning om ekonomiska konsekvenser etcetera.

Är nämndmajoriteten negativt inställd så är det ingen vits att skicka det hela vidare för tjänstemannautredning. Efter utredning så går tjänstemannaförslaget till kommunfullmäktige för bedömning.

.

Nuvarande process för handhavande av medborgarförslag är förkastlig ur såväl tidsmässig som demokratisk process.

Medborgarförslagen tas upp till beslut i slutet av fullmäktiges sammanträden. Ingen vet heller när ett möte slutar så förslaget kan komma upp till behandling så sent som klockan elva på kvällen. Då har förslagsställaren möjlighet att inför 51 ledamöter framföra sina synpunkter. Vad denne säger då har ändå ingen påverkan på beslutet eftersom det förslag till beslut som nämnd eller styrelse föreslår är det som blir kommunfullmäktiges beslut. Majoriteten i fullmäktige följer i princip alltid det förslag som läggs fram.