DEBATT

En av de riktigt stora utmaningarna för Norrbotten och för Sverige är bostadsbristen. Boverket gör uppskattningen att det i landet kommer behövas över 700 000 nya bostäder till år 2025. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst bedömer 10 av Norrbottens 14 kommuner att det behöver byggas nya bostäder innan 2020. I hälften av länets kommuner bedöms efterfrågan på bostäder överstiga tillgången och våra erfarenheter säger att bostadsmarknaden inte kan sägas vara helt i balans i någon av Norrbottens kommuner. Frågan kräver långsiktighet och gemensamma ansträngningar, därför är det helt rätt att regeringen nu bjuder in till bred samverkan kring frågorna.

Artikeln: "Miljardsatsning på bostäder"

För den som inte kan flytta hemifrån, inte kan ta studieplatsen eller arbetet blir bostadsbristen direkt påtaglig. Men en dåligt fungerande bostadsmarknad med för få bostäder blir också en kostnad för samhället när det hämmar tillväxten, arbetsgivare får svårare att rekrytera och rörligheten på arbetsmarknaden minskar.

Den 14 december var vi i Piteå för att besöka några byggaktörer och rikta fokus på de många bra beslut som regering och riksdag redan fattat för att göra det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder, åtgärder som till stora delar trädde i kraft vid årsskiftet. Förkortad överklagandeprocess, ny bullerförordning, satsningar på energieffektiva och klimatsmarta byggnader är delar av den största bostadssatsningen på över 20 år. Med regeringens investeringar på sammanlagt 5,5 miljarder i år för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende har viktiga steg tagits för att komma till rätta med problemet. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början på 1990-talet.

Ändå är dagens byggtakt inte nog. Därför är det viktigt att alla ansvarstagande partier redan nu försöker hitta innovativa och realistiska sätt att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar jobb- och familjesituation i hela landet. Politiska låsningar får inte stå i vägen när framtidens bostadssituation står på spel och därför är det bra att regeringen tar initiativ till breda politiska samtal kring bland annat förenklade regelverk, ökad byggkapacitet samt finansiering och ökad rörlighet.

Om staten, kommunerna och det privata näringslivet arbetar tillsammans kan vi få fart på bostadsbyggandet. Det leder till fler jobb i byggbranschen men också en bättre fungerande arbetsmarknad där bostadssituationen blir en faktor mindre att ta hänsyn till vid val av jobb- och bostadsort. På så sätt förbättras matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande och skenande bostadspriser motverkas.

Bostadsfrågan påkallar samarbete och därför välkomnar vi socialdemokrater från Norrbotten att regeringen vill samverka brett för att ta sig an denna utmaning. Det kommer bygga Norrbotten och Sverige starkt inför framtiden.