DEBATT I Sverige finns det drygt 1 900 mindre vattenkraftstationer som har en effekt om tio megawatt eller lägre. De flesta av dessa småkraftverk ligger på platser där vattenkraften­ använts i århundranden för att driva kvarnar, sågar, hammare och liknande. Många av de mindre samhällena i södra hälften av Sverige har vuxit fram kring vattenkraften. Det finns därför finns ett mycket stort kulturhistoriskt värde kring kraftverken­ utöver­ elproduktionen. Den småskaliga vattenkraften har dock ett stort värde för ­energibalansen i södra ­Sverige där den utgör ­nästan tjugo procent av den installerade effekten.

Ett flertal av dessa små­skaliga vattenkraftstationer hotas nu av nedläggning till följd av omfattande nyprövningar av befintliga tillstånd. Bakgrunden till detta är att Mark- och miljööverdomstolen under­ 2012 i tre överklagade tillsyns­ärenden uttalade att privilegiebrev inte kan jäm­ställas med ett tillstånd enligt ­miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen ansåg också att tillsynsmyndig­heten, länsstyrelsen, har rätt att förelägga vattenkraftsägaren att ansöka om ett tillstånd.

Flera länsstyrelser har därför nu börjat utfärda förelägganden för vattenkraftägarna att söka miljötillstånd för verksamheten eller upphöra med driften.­ Detta trots att det ofta finns rättslig grund vid de flesta verksamheterna i form av häradsdomar, privilegiebrev och urminnes hävd. Processen blir dyr för ­vattenkraftsägarna, som i enlighet med miljöbalkens princip om att det är förorenaren som betalar, får betala även motpartens kostnader för såväl utredningar som för advokater och ombud, vilket ofta handlar om hundratusentals kronor.

En lagändring är nödvändig för att kunna ge dessa producenter rimliga villkor och för att på ett konstruktivt sätt åstadkomma miljö­nytta där det är relevant och kostnadseffektivt. Det som nu sker är en orimlig ordning. Sverigedemo­kraterna kommer därför driva på för ett moratorium mot dessa nyprövningar i väntan på en översyn av Miljöbalken, vilket även är vår förhoppning att riks­dagen kan besluta om.