Piteå kommun, precis som övriga kommuner i Sverige står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Enligt Boverket behövs det 400 000 nya bostäder i Sverige de kommande fem åren. Merparten av flerbostadshusen i Piteå kommun är byggda i betong eller betongstomme. Betong är ett robust och långsiktigt hållbart. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent. Trots detta har flera svenska kommuner argumenterat för att man ska minska användningen av betong till fördel för andra byggmaterial. Även i Piteå kommun pågår denna diskussion, precis som i andra kommuner i norra Sverige och där det med jämna mellanrum argumenteras för en ökad användning av trä som byggmaterial.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger i dag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har de 20 senaste åren med hjälp av process- och produktutveckling minskat med mer än 20 procent. Ett arbete som fortsätter, visionen är inga utsläpp av koldioxid under betongens livslängd.

Dock är det inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan. Då räcker det inte att bara fokusera på själva utsläppsfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt, såväl i Piteå kommun som i andra kommuner handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid. Betong är naturligt tät och behöver inte som en del andra byggmaterial förlita sig på plastfolie och tejp för att få täthet.

I vårt arbete är också kvalitetsfrågan viktig och något som vi inte tummar på. Man ska kunna bygga mer hållbart med hög kvalitet och veta att kvaliteten håller över tid. Viktiga kvalitetsegenskaper är till exempel beständighet och hållbarhet, ljud och brand. Det är positivt att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att bygga kostnadseffektivt. Kostnaden för att bygga i Sverige är flitigt debatterade och alla behöver hjälpa till att skapa förutsättningar för fler företag, ökad konkurrens och ett mer kostnadseffektivt byggande.

Vi välkomnar en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande i Sverige. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund och stämmer överens med verkligheten. Jag är övertygad om att Piteå kommuns företrädare är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten. Jag är också övertygad om att man önskar ett bostadsbyggande som är hållbart och långsiktigt.

För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att prioritera ett visst byggmaterial. Att prioritera ett byggmaterial kan försämra en kommuns förutsättningar att utvecklas och locka till sig nya kommuninvånare och företag.