Det är facktidningen Svensk Jakt som uppmärksammat att Kommerskollegium skickat ett skarpt formulerat mejl till landets tre nordligaste länsstyrelser. Kommerskollegium skriver att ”Den nya lydelsen av paragraf tre i rennäringsförordningen hindrar den fria rörligheten för tjänster och särbehandlar medborgare från andra EU-länder som varken är bosatta i eller har närmare anknytning till Sverige. Det har inte framkommit skäl som på ett tydligt och objektivt sätt skulle kunna rättfärdiga dessa åtgärder. Kommerskollegium anser därför att den nya lydelsen strider mot EU-rätten.”

Kommerskollegium vill också erinra om "den tillämpande myndighetens skyldighet att avstå från att tillämpa nationella regler om de bedöms stå i strid med EU-rätten.”

I år ändrades regelverket så att bara jägare bosatta i Sverige eller som har närmare anknytning till landet får jaga på statens mark ovanför odlingsgränsen under fågeljaktens tre första veckor. För en del turistföretag i fjällvärlden har det beslutet slagit hårt.

Kommerskollegium försökte redan i maj påverka regeringen, men fick nobben. Nu har myndigheten fått draghjälp av en norsk jägare som hävdar att begränsningen för honom som tjänstemottagare är en diskriminering som strider mot artikel 4 i EES-avtalet.

Svensk Jakt konstaterar att såväl EU-kommissionen som ledande svensk expertis har slagit fast att jaktupplåtelse inte är en tjänst. I Danmark är regelverket för jakt strängare. Där tillåts inte utländska jägare alls och det har godkänts av EU.

Trots detta väljer Kommerskollegium, som inte är en beslutande utan en rådgivande myndighet, att fortsätta striden. Men det är alltså regeringen och landets länsstyrelser som beslutar om regelverket för fjälljakten. Från och med den 16 september är jakten ovan odlingsgränsen öppen för alla.