I fjol fördubblades antalet nya naturreservat jämfört med året dessförinnan. Den största ökningen skedde i Norrbottens och Västerbottens län, där sammanlagt 15 300 hektar reservat tillkom under 2016. Sammantaget växte den skyddade arealen med 35 000 hektar i hela landet – en yta som vore den kvadratisk hade en sida på knappt två mil.

Men Hammar på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser inte att fler reservat behövs, tvärtom.

– Vi behöver använda naturen mer för att ställa om till en bioekonomi. Och då kan vi inte fortsätta att ta bort (skogs)produktion på det sätt som har skett, säger han.

Artikelbild

| Alntorps storskogs naturreservat i Nora kommun. Barrskog.

Miljöminister Karolina Skog (MP) menar att det ena inte behöver utesluta det andra:

– Regeringen är fast inställd på att vi ska producera mer biobränsle i Sverige och att skogen där är en värdefull resurs. Vi ser att vi kan ta ut mer ur skogen. Men samtidigt är det otroligt viktigt att vi också värnar den mest skyddsvärda naturen, inte minst skogen.

Enligt Sven Erik Hammar har skogsarealen fördubblats i Sverige under de senaste hundra åren.

– Det goda läget ska vi ta tillvara. Som regeringen har sagt: Vi ska vara fossilfria. Då behöver skogen användas mer, inte mindre. Därför kan vi inte fortsätta att ”ställa av” mark på det här sättet.

Naturreservaten utgör bara en bråkdel av de ”våra mest värdefulla skogar”, påpekar Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

– Det handlar om pärlorna av gammal skog i Sverige, några få procent av den produktiva skogsmarksarealen. Det är skogar som behöver skyddas och som jag inte tror skulle komma ifråga för att huggas ned eller omvandlas till flis, säger han. (TT)