Redan 2009 kom lagen som slår fast att socialnämnderna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmen. Det här är något som många inte känner till trots att anhöriga svarar för mer än 75 procent av denna omsorg.

I landet finns idag cirka 1,3 miljoner anhörigvårdare. En insats som enligt Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA beräknas motsvara 177 miljarder kronor per år.

Utifrån dessa förutsättningar valde SPF Seniorerna i Norrbotten skicka ut en enkät till länets samtliga 14 kommuner för att inventera situationen. Samtliga utom Bodens kommun svarade på de 18 frågor som fanns i enkäten.

Sammanställningen gav ett varierat utslag.

– Skillnaderna mellan kommunerna är väldigt stora, säger länsordförande Bengt Ingesson.

Bland annat framkommer att tio kommuner har en uttalad policy eller måldokument för att uppfylla bestämmelserna för stödet till anhöriga. Bland de som helt saknar policy och måldokument märks Jokkmokk, Överkalix och Övertorneå.

Däremot framgår att samtliga som svarat erbjuder olika typer av anhörigstöd. Det kan handla om avlastning, avlösning, dagverksamhet och psykosocialt stöd.

Utbudet varierar kraftigt. Älvsbyns kommun redovisar en lång rad insatser medan exempelvis Överkalix endast erbjuder avlösning.

När det gäller ekonomisk ersättning uppger nio kommuner att de kan lämna ekonomisk ersättning till anhöriga. Åldersgränserna varierar dock. Centralt kräver SPF Seniorerna

att åldersgränserna slopas.

En allmän slutsats, vilket även kommunerna framhåller i enkäten är att de har svårt att nå ut med information till allmänheten om deras olika stödformer.

Anmärkningsvärt är emellertid att flera kommuner som tillhör förvaltningsområdena för minoritetsspråk saknar informationsmaterial på dessa språk. Varken Pajala som Övertorneå har information på meänkieli eller finska. Ingen kommun har information på samiska.

– Kommunerna känner förmodligen till behovet hos dem som har hemtjänst. Många kämpar ju på utan att kontakta hemtjänsten då de inte känner till sina rättigheter. Det finns ett stort mörkertal, säger Bengt Ingesson.

I sin sammanfattning pekar SPF Norrbotten Seniorerna bland annat på att kommunerna måste ta fram måldokument och göra tydligt vad som förväntas av socialtjänsten beträffande bemötande och stöd till anhöriga.